The First Accredited Registrar in Vietnam with ICANN.
Maprilis will be the first ICANN accredited registrar in Vietnam.
We look forward to serve you.
  WHOIS
 
Domain Name:

Dữ liệu từ cơ sở dữ liệu thông tin tên miền Biển Tháng Tư là đáng tin cậy, tuy nhiên chúng được cung cấp cho quý khách mà không được đảm bảo về tính chính xác. Thông tin này được cung cấp với một mục đích duy nhất là giúp quý khách tra cứu bản ghi đăng ký tên miền. Mọi mục đích sử dụng khác đều tuyệt đối không được phép nếu không được sự cho phép bằng văn bản bởi Biển Tháng Tư. Khi truy vấn thông tin, quý khách phải đồng ý với những điều khoản sử dụng này cùng với sự hạn chế về tính đảm bảo của nó. Cần lưu ý, quý khách phải đồng ý không sử dụng những dữ liệu này để cho phép, tạo điều kiện bằng cách này hay cách khác, phổ biến, thu thập một phần hay toàn bộ dữ liệu với bất kỳ mục đích sử dụng nào, kể cả chuyển giao dữ liệu để quảng cáo xúi giục hay không xúi giục, gởi thư rác. Quý khách cũng đồng ý không sử dụng dữ liệu này để phát triển các phương pháp thu thập, tích hợp hay biên soạn dữ liệu hàng loạt một cách tự động hay bằng quy trình tự động với bất kỳ mục đích gì, kể cả cho việc sử dụng cá nhân hay thương mại.To find more information on available Vietnam domain names
please visit www.dotVN.com